بازدید کارشناس فنی شرکت یوکسل از ارقام کشت شده جیرفت

1396/10/24 7:06:47

بازدید کارشناس فنی شرکت یوکسل از ارقام کشت شده در گلخانه ی جیرفت.