حضور در پنجمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران

1396/10/24 14:40:30

حضور شرکت مبنا سرشت پارسیان در پنجمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران-سوم الی ششم بهمن ماه 1396 محل دایمی نمایشگاه های بوستان گفتگو(بزرگراه چمران-تهران)-سالن تهران-غرفه A56