بازدید از استان آذربایجان شرقی شهرستان بناب

بازدید از ارقام هویج سامر و دیسکاوری شرکت مبنا سرشت پارسیان در تاریخ 1396/04/11 استان آذربایجان شرقی – بناب