بازدید از استان خوزستان

بازدید از خیار فضای باز رقم نیل شرکت مبنا سرشت پارسیان در مورخه 1396/07/24 استان خوزستان – دزفول