بازدید از استان گلستان

بازدید کارشناسان از خیار فضای باز رقم 007 شرکت مبنا سرشت پارسیان در مورخه 1396/05/24 استان گلستان   گنبد کاووس و علی آباد کتول