بازدید از استان یزد منطقه مهریز

بازدید کارشناسان شرکت مبنا سرشت پارسیان و هیات همراه از خیار خاردار رقم آموفروت در مورخه 1396/10/11 منطقه مهریز – یزد