بازدید کارشناس فنی شرکت یوکسل از ارقام کشت شده در گلخانه ی جیرفت.