برگزاری جلسه تخصصی پرسش و پاسخ با حضور ریاست شرکت بیوآتلانتیس و کارشناسان فنی شرکت در رابطه با نحوه ی عملکرد کود جلبک دریایی  .