خربزه آناناس F1

سایر مشخصات :

  • بوته قوی
  • پوشش برگی عالی
  • میان رس
  • شبکه بندی مناسب و بازار پسند
  • گوشت میوه به رنگ نارنجی
  • حفره بذر کوچک
  • مقاومت نسبی به پژمردگی فوزاریومی و سفیدک سطحی