خربزه سمسوری ایوانا F1

سایر مشخصات:

 • زودرس
 • بوته قوی با پوشش برگی عالی و قدرت ریکاوری بالا
 • بسیار پر بار
 • وزن میوه  کیلوگرم
 • استحکام بافت میوه زیاد
 • ماندگاری طولانی پس از برداشت
 • یکنواخت در شکل و اندازه
 • شبکه بندی پوست میوه مناسب و بازار پسند
 • گوشت میوه به رنگ سبز
 • حفره ی بذری متوسط
 • خوش طعم و معطر
 • مقاومت نسبی به سفیدک سطحی،پژمردگی فوزاریومی،

ویروس لکه نکروتیک خربزه