هندوانه شیرین F1 76

سایر مشخصات:

 • پوشش برگی مناسب
 • میان رس
 • شکل میوه نیمه بیضی
 • یکنواخت در شکل و اندازه
 • ضخامت پوست میوه مناسب
 • گوشت میوه قرمز خوش رنگ و ترد
 • دانه بندی منظم
 • دانه ها کم و کوچک
 • خوش طعم
 • مقاومت نسبی به پژمردگی فوزاریومی و آنتراکنوز
 • ماندگاری بالا پس از برداشت
 • مناسب برای صادرات