گوجه فرنگی گلخانه ای آراگُن F1

سایر مشخصات :

  • بوته قوی
  • زودرس
  • میوه قرمز خوش رنگ و بازار پسند
  • وزن میوه 230_200 گرم
  • 6_5 میوه در هر خوشه
  • یکنواخت در شکل و اندازه
  • بسیار پُر بار
  • مقاومت نسبی به پژمردگی فوزاریومی (FOL 0،1)، پژمردگی ورتیسیلیومی (Va ،Vd)

ویروس موزائیک گوجه فرنگی (TOMV)،ویروس پیچیدگی و زردی برگ گوجه فرنگی(TYLCV)

  • مناسب برای صادرات