خیار بیبی 402-82 F1

سایر مشخصات:

  • بوته قوی
  • طول دوره باردهی بالا 
  • فاصله میان گره ها کوتاه
  • پر گل
  • بسیار پر بار
  • اندازه میوه 10_8 سانتی متر
  • میوه شیار دار به رنگ سبز خوش رنگ و بازار پسند
  • ترد
  • مقاومت نسبی به سفیدک سطحی و پودری