خیار گلخانه ای فِلوئنس F1

سایر مشخصات:

  • بوته قوی با میان گره های کوتاه
  • شاخه های جانبی خود هرس
  • زودرس
  • پرگل
  • میوه ها به طول 18_16 سانتی متر
  • یکنواخت در شکل و اندازه
  • رنگ میوه سبز تیره و براق
  • مقاومت نسبی به سفیدک سطحی، ویروس زردی بین رگبرگی خیار،

ویروس موزائیک زرد زوکینی ، ویروس موزائیک خیار

  • مناسب برای کشت بهاره