خیار مینیاتور F1

سایر مشخصات:

  • بوته قوی
  • طول دوره باردهی بالا
  • فاصله میان گره ها کوتاه
  • 4تا 2 گل در هر بند
  • بسیار پر بار
  • اندازه میوه 10_8 سانتی متر
  • میوه به رنگ سبز خوش رنگ با سطحی صاف و بازار پسند
  • مقاومت نسبی به ویروس زردی بین رگبرگی خیار و قارچ سفیدک سطحی