خیار فضای باز نایروبی F1

سایر مشخصات:

  • جینوسیس
  • زودرس
  • بسیارپُربار
  • میوه ها سیلندری شکل و نوک تیز
  • نسبت طول میوه به قطر میوه (L/D) برابر با 3/5
  • میوه ها به رنگ سبز تیره و براق
  • تُرد و خوش طعم
  • مقاومت نسبی به سفیدک پودری،ویروی موزائیک خیار،ویروس موزائیک هندوانه،

ویروس موزاییک زرد زوکینی،لکه حلقوی پاپایا