فلفل لاریسا F1

سایر مشخصات:

 • بوته قوی و ایستاده
 • پوشش برگی روی میوه عالی
 • میوه 4 لوب
 • سبز چین
 • درشت و بلوکی شکل
 • ابعاد میوه 11×10 سانتی متر
 • صاف
 • یکنواخت در شکل و اندازه
 • ضخامت دیواره زیاد
 • عملکرد بالا
 • تداوم در باردهی 
 • متحمل به : PVY 0 ،1، 2 ، BLS 1 ،2 ،3 ، CMV ،PepMOV ،TMV