• هيبريد
 • مناسب کشت فشاي باز
 • بوته قوي
 • مقاوم به گرما و سرما
 • زودرس
 • ميوه کاملا سيلندري و کشيده با کاسبرگي سبز و بازار پسند
 • يکنواخت در شکل و انداززه
 • طول ميوه 30 تا 25سانتي متر
 • بسيار پربار
 • ميوه به رنگ مشکي تيره و براق
 • مقاومت نسبي به سفيدک سطحي، سفيدک پودري، پژمردگي فوزاريومي، پژمردگي ورتيسيليومي
 • مناسب براي بازار داخلي