• هيبريد
  • مناسب کشت در گلخانه
  • بوته قوي با رشد رويشي کند
  • بسيار پربار
  • زودرس
  • اشکي شکل و بسيار بازارپسند
  • ميوه به رنگ مشکي تيره و براق
  • سفت با ماندگاري بالا پس از برداشت
  • تداوم در باردهي در برداشت طولاني
  • مناسب براي صادرات
  • مقاومت نسبي به کپک خاکستري، سفيدک سطحي، سفيدک پودري، فايتوفترا، پژمردگي فوزاريومي، پژمردگي ورتيسيليومي