• هیبرید
  • تیپ آناناسی
  • زودرس
  • بوته قوی با پوشش برگ عالی
  • پربار
  • میوه به وزن 3/5-3 کیلوگرم با شبکه بندی مناسب و بازارپسند
  • حفره بذر کوچک
  • گوشت میوه به رنگ نارنجی و ترد 
  • بسیار خوش طعم و معطر
  • مقاومت نسبی به سفیدک پودری و پژمردگی فوزاریومی