• هيبريد
  • تيپ گاليا
  • بسيار پربار
  • بوته قوي
  • يکنواخت در شکل و اندازه
  • شبکه بندي مناسب و بازارپسند
  • حفره بذر کوچک
  • ميانگين وزن هر ميوه 1900گرم
  • خوش طعم و معطر
  • مقاومت نسبی به سفیدک سطحی، پژمردگی فوزاریومی، ویروس لکه نکروتیک خربزه