• هيبريد
 • بسيار زودرس
 • ويگوريته و پوشش عالي
 • ميوه کشيده
 • بسيار پربار
 • وزن ميوه 1/5 تا 2/5 کيلوگرم
 • پوست ميوه زرد رنگ با سطحي صاف رنگ
 • گوشت ميوه سفيد
 • حفره بذر کوچک
 • بسيار خوش طعم و معطر
 • ماندگاري بالا پس از برداشت
 • مقاومت نسبي به سفيدک سطحي و پودري