• هيبريد
 • زودرس
 • ويگوريته و پوشش برگ عالي
 • سايز برگ ها متوسط
 • ميوه بيضي شکل
 • پربار
 • وزن هر ميوه 3-2کيلوگرم
 • ضخامت پوست مناسب
 • گوشت ميوه سفيد رنگ
 • خوش طعم
 • معطر
 • ماندگاري طولاني پس از برداشت
 • مناسب براي کشت گلخانه اي، تونل پلاستيکي و فضاي باز