• هيبريد
  • بوته قوي
  • طول دوره باردهي بالا
  • 4تا2گل در هر بند
  • اندازه ميوه 10-8 سانتي متر
  • ميوه به رنگ سبز خوش رنگ با سطحي صاف و بازارپسند
  • مقاومت نسبي به ويروس زردي بين رگبرگي و قارچ سفيدک سطحي