• هیبرید
  • بوته قوی
  • طول دوره باردهی بالا
  • فاصله میان گره ها کوتاه
  • 2 تا 4 گل در هر بند
  • بسیار پربار
  • اندازه میوه 8 تا 10 سانتی متر
  • میوه به رنگ سبز خوش رنگ با سطحی صاف و بازارپسند 
  • مقاومت نسبی به ویروس زردی بین رگبرگی خیار و قارچ سفیدک سطحی