• هیبرید
  • بوته قوی
  • طول دوره باردهی بالا
  • فاصله میان گره ها کوتاه
  • پر گل
  • بسیار پربار
  • اندازه میوه 10-8 سانتی متر
  • میوه شیاردار به رنگ سبز خوش رنگ و بازارپسند
  • ترد
  • مقاومت نسبی به سفیدک سطحی و پودری