• هيبريد
 • پارتنوکارپ
 • تيپ بيت آلفا
 • بوته قوی
 • بسيار زودرس
 • باردهي طولانی
 • ميوه سيلندري شکل با شيارهاي مناسب
 • طول ميوه 18 تا 16 سانتي متر
 • ميوه به رنگ سبز تيره با نوک نيپلي شکل و بازار پسند
 • حفره بذر بسيار کوچک
 • سفت و ترد
 • يکنواخت در شکل و اندازه
 • مقاومت نسبي به ويروس CVYV و CMV