• هیبرید
 • مناسب برای کشت گلخانه ای 
 • تیپ بیت آلفا
 • بوته قوی و خود هرس با قدرت ریکاوری بالا
 • برگ ها کوچک ، میان گره ها کوتاه
 • زودرس
 • 1 تا 3 گل در هر بند
 • میوه شیاردار با ظاهری بسیار بازارپسند
 • طول میوه 18-16سانتی متر با دم گل بلند
 • ماندگاری بالا پس از برداشت
 • یکنواخت در شکل و اندازه
 • میوه سبز تیره و براق
 • مقاومت نسبی به سفیدک سطحی، ویروس موزاییک خیار،  ویروس زردی بین رگبرگی و ویروس موزائیک زردکدو
 • مناسب کشت پاییزه