• هیبرید
  • بوته قوی با میان گره های کوتاه
  • شاخه های جانبی خود هرس
  • زودرس
  • پر گل
  • طول میوه 18-16 سانتی متر
  • یکنواخت در شکل و اندازه
  • رنگ میوه سبز تیره و براق
  • مقاومت نسبی به سفیدک سطحی، ویروس موزاییک زرد زوکینی، ویروس موزائیک خیار
  • مناسب برای کشت بهاره