• هیبرید
  • بوته قوی به همراه پوشش برگی خوب
  • زودرس
  • میوه بیضی شکل
  • پوست میوه سبز تیره و صاف
  • یکنواخت در شکل و اندازه
  • میانگین وزن هر میوه 7/5 کیلوگرم
  • ضخامت پوست 15 میلیمتر و یکنواخت
  • گوشت میوه قرمز خوش رنگ و ترد
  • خوش طعم
  • مقاوم به ویروس لکه حلقوی پاپایا