• هيبريد
 • تيپ کريمسون سوئيت
 • پوشش برگ مناسب
 • زودرس
 • ميوه بيضي شکل
 • يکنواخت در شکل و اندازه
 • وزن ميوه بر اساس تعداد گل در بوته بين 12-10کيلوگرم
 • ضخامت پوست ميوه 15 ميليمتر و يکنواخت گوشت ميوه خوش رنگ و ترد
 • دانه بندي منظم
 • دانه هاي کم و کوچک
 • خوش طعم
 • مقاومت نسبي به پژمردگي فوزاريومي و آنتراکنوز
 • ماندگاري بالا پس از برداشت
 • مناسب براي صادرات