• هیبرید
  • تیپ کریمسون سوئیت
  • بوته قوی
  • میان رس
  • میوه بیضی شکل
  • وزن میوه بر اساس تعداد گل در بوته 10-8کیلوگرم 
  • گوشت میوه قرمز خوش رنگ و بازارپسند
  • ترد