• هيبريد
 • تيپ کريمسون سوئيت
 • بوته قوي
 • پوشش برگ عالي
 • زودرس
 • ميوه بيضي کشيده
 • يکنواخت در شکل و اندازه
 • وزن ميوه بر اساس تعداد گل در هر بوته بين 16-11کيلوگرم
 • ضخامت پوست مناسب براي جابجايي طولاني
 • گوشت ميوه به رنگ قرمز بازارپسند
 • ترد و خوش طعم با دانه هاي کم و کوچک
 • مقاومت نسبي به آنتراکنوز و پژمردگي فوزاريومي