• هيبريد
 • کدو خورشتي
 • زودرس (40روزه)
 • مناسب براي کشت بهاره – تابستانه
 • ميوه ها سيلندري شکل به رنگ سبز نسبتاً تيره و بازار پسند
 • بوته قوي و باز که موجب سهولت در امر برداشت مي شود
 • فرم بوته نيمه ايستاده
 • بدون شاخه جانبي
 • بسيار پربار
 • مقاومت نسبي به ويروس هندوانه موزاييک زرد زوکيني ZYMV،
 • ويروس موزاييک هندوانه WMV ، سفيدک پودري PM
 • مناسب براي بازار خاورميانه، اروپا، روسيه و آسيا