• هيبريد
  • مناسب براي کشت فضاي باز
  • ميان رس
  • بوته بسيار قوي به همراه پوشش برگي عالي
  • وزن هر ميوه 260-220گرم
  • يکنواخت در شکل و اندازه
  • ميوه گرد و بسيار سفت
  • خوش طعم
  • ميوه ها با کاسبرگ جدا مي شوند
  • مقاومت نسبي به ويروس موزاييک گوجه فرنگي، پژمردگي ورتيسيليومي، پژمردگي فوزاريومي ، ويروس پيچيدگي وزردي برگ گوجه فرنگي، نماتد