• هيبريد
 • هم رس
 • بوته قوي به همراه پوشش برگي مناسب
 • بسيار زودرس
 • پربار
 • متوسط وزن هر ميوه 120گرم
 • ميوه به رنگ قرمز تيره و بازارپسند
 • يکنواخت در شکل و اندازه
 • ميوه بلوکي و سفت
 • خوش طعم
 • اکثر ميوه ها با کاسبرگ جدا مي شوند
 • مقاومت نسبي به ويروس پيچيدگي برگ زرد گوجه فرنگي TYLCV