• هيبريد
  • زودرس
  • بوته قوي به همراه پوشش برگي مناسب
  • پربار
  • متوسط وزن هر ميوه 150گرم
  • ميوه به رنگ قرمز تيره و بازارپسند
  • يکنواخت در شکل و اندازه
  • ميوه گرد و سفت
  • خوش طعم
  • تمامي ميوه ها با کاسبرگ جدا مي شوند
  • مقاومت نسبي به ويروس پيچيدگي برگ زرد گوجه فرنگي TYLCV