• هيبريد
 • بوته بسيار قوي با پوشش برگ عالي
 • زودرس
 • بسيار پربار
 • متوسط وزن هر ميوه 150گرم
 • ميوه به رنگ قرمز تيره و بازارپسند
 • يکنواخت در شکل و اندازه
 • ميوه بلوکي و بسيار سفت
 • خوش طعم
 • ميوه ها با کاسبرگ جدا مي شوند
 • مقاوم بهTYLCV
 • مقاومت نسبي به TSWV