• هیبرید
 • زودرس
 • بوته بسیار قوی به همراه پوشش برگ عالی
 • مقاوم به سرما و گرما
 •  بسیار پربار
 • متوسط وزن هر میوه 250-200 گرم
 • میوه به رنگ قرمز تیره و بسیار بازار پسند
 • یکنواخت در شگل و اندازه
 • میوه گرد و بسیار سفت
 • خوش طعم
 • میوه با کاسبرگ جدا می شود
 • مقاومت نسبی به ویروس پیچیدگی  برگ زرد گوجه فرنگی و قارچ آلترناریا