• هیبرید
  • بوته قوی
  • زودرس
  • میوه قرمز خوش رنگ و بازار پسند
  • فلت و بسیار سفت
  • وزن میوه 180 تا 200 گرم
  • 5 تا 6 میوه در هر خوشه
  • یکنواخت در شکل و اندازه، بسیار پربار
  • مناسب برای صادرات
  • مقاومت نسبی به پژمردگی فوزاریمی، پژمردگی ورتیسیلیومی، ویروس موزائیک گوجه فرنگی، ویروس پیچیدگی و زردی برگ گوجه فرنگی