• هیبرید
 • بوته بسیار قوی
 • خاردار
 • میانگره ها کوتاه
 • تک گل
 • شاخه های جانبی کوتاه
 • زودرس
 • برگ ها کوچک
 • میوه به رنگ سبز تیره و پوشیده از خار
 • طول میوه 14-12 سانتی متر
 • مقاومت نسبی به ویروس موزائیک خیار (CMV) و ویروس زردی بین رگ برگی خیار(CVYV)
 • مناسب کشت زمستانه