• پارتنوکارپ
  • تیپ بیت آلفا
  • پرگل با بوته بسیار قوی,برگ های کوچک
  • بسیار زودرس
  • رنگ میوه سبز تیره
  • طول میوه17تا19 سانتی متر
  • شیاردار
  • فصل رشد بهار و پاییز و تابستان در گلخانه