• هیبرید
  •  بوته قوی
  • زودرس
  • رنگ میوه قرمز خوش رنگ و بازار پسند
  • گرد و سفت
  • وزن میوه 180تا200گرم
  • 6-5 میوه در هر خوشه
  • یکنواخت در شکل و اندازه
  • بسیار پربار
  • مقاومت نسبی به پژمردگی فوزاریومی (FOL 0 , 1)، پژمردگی ورتیسیلومی (Va , Vd)، ویروس موزائیک گوجه فرنگی (TOMV) , ویروس پیچیدگی و زردی برگ گوجه فرنگی (TYLCV)
  • مناسب برای صادرات