• هیبرید
 • زودرس
 • بوته قوی با پوشش برگی عالی و قدرت ریکاوری بالا
 • 17-15میوه در هر بوته
 • وزن میوه 1/5-2 کیلوگرم
 • استحکام بافت میوه زیاد
 • ماندگاری طولانی پس از برداشت
 • یکنواخت در شکل و اندازه
 • شبکه بندی پوست میوه مناسب و بازارپسند
 • گوشت میوه به رنگ سبز
 • حفره بذری متوسط
 • خوش طعم و معطر
 • مقاومت نسبی به سفیدک سطحی، پژمردگی فوزاریومی، ویروس لکه نکروتیک خربزه