• هيبريد
 • تيپ شارانته
 • زودرس
 • بوته قوي
 • پوشش برگ عالي
 • پربار
 • ميوه بيضي کشيده با شبکه بندي مناسب و بازار پسند
 • وزن ميوه 3-2 کيلوگرم
 • گوشت ميوه به رنگ نارنجی
 • حفره بذر کوچک
 • ميوه ترد و سفت با ماندگاري بالا پس از برداشت
 • بسيار خوش طعم و معطر
 • مقاومت نسبي به پژمردگي فوزاريومي و سفيدک پودري