• هيبريد
  • تيپ گاليا
  • ويگوريته و پوشش برگ عالي
  • بسيار پربار
  • شبکه بندي پوست ميوه مناسب و بازارپسند
  • بسيار خوش طعم و معطر
  • اندازه حفره بذر مناسب
  • مقاومت نسبي به سفيدک پودري و پژمردگي فوزايومي