• هیبرید
 • دلما تایپ
 • بوته قوی
 • پوشش گیاهی خوب و بسته
 • مقاوم به گرما و سرما
 • زودرس
 • میانگین وزن هر میوه 260 گرم
 • ابعاد میوه 10 در 8/5 سانتی متر
 • یکنواخت در شکل و اندازه
 • تعداد لوب  4-3عدد
 • ضخامت دیواره زیاد
 • میوه به رنگ نارنجی براق با دمگل بلند
 • بسیار پربار
 • مقاومت نسبی به سفیدک سطحی و کپک خاکستری