• استاندارد
  • تیپ میوه کریمسون سوئیت
  • فاصله کاشت تا برداشت 85 روز
  • بوته قوی با پوشش برگی مناسب
  • میوه ها گرد با میانگین وزن 11 کیلوگرم
  • پوست میوه زخیم و یکنواخت
  • مناسب برای جا ب جایی در مسافت های طولانی
  • گوشت میوه قرمز و خوش رنگ و بازارپسند
  • ترد و خوش طعم
  • مقاومت نسبی به آنتراکنوز و پژمردگی فوزاریومی