• هیبرید
  • زودرس
  • مناسب برای کشت بهاره و پاییزه
  • بسیار پربار
  • رنگ میوه سبز تیره و بازارپسند
  • فاصله میان گره ها کوتاه
  • متحمل به سفیدک پودری PM ، ویروس موزاییک هندوانه WMV ، ویروس موزاییک زرد زوکینی  ZYMV