• هيبريد
 • ميان رس
 • بوته قوي به همراه پوشش برگي عالي
 • مقاومت نسبي به گرما و سرما
 • بسيار پربار
 • ميانگين وزن هر ميوه 160-150گرم
 • يکنواخت در شکل و اندازه
 • ميوه گرد و بسيار سفت
 • ماندگاري پس از برداشت بالا
 • قرمز خوشرنگ و بسيار بازارپسند
 • ميوه ها با کاسبرگ جدا مي شوند
 • مناسب براي تازه خوري مقاومت نسبي به پژمردگي فوزاريومي، پژمردگي ورتيسيليومي، ويروس پيچيدگي برگ زرد گوجه فرنگي TYLCV